Th??ng hi?u Henkel LOCTITE? là s? l?a ch?n ?áng tin c?y cho các gi?i pháp k? thu?t, ch?t k?t dính và l?p ph? ch?c n?ng hi?u su?t cao.

S?c m?nh v? h?n c?a con ng??i và máy móc

LOCTITE? là th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i v? ch?t k?t dính, ch?t b?t kín và ch?t ph? hi?u su?t cao. V?i c?ng ngh? ??t phá, chúng t?i cung c?p các gi?i pháp v?i m?c tiêu mang l?i ch?t k?t dính hi?u qu? h?n, bao g?m tính lau b?n và ??m b?o liên k?t ch?c ch?n ?? m? khóa ti?m n?ng v? h?n c?a con ng??i và máy móc. H?y tìm hi?u thêm v? danh m?c s?n ph?m c?a chúng t?i cho các ?ng d?ng c?ng nghi?p ?òi h?i kh?t khe nh?t.

C?ng ngh? d?n ??u cho m?i thách th?c

Chúng t?i k?t h?p ??i m?i v? c?ng ngh? ?? cung c?p các gi?i pháp s?n ph?m c?n thi?t cho v? s? ?ng d?ng c?ng nghi?p. D?n ??u h?m nay và chúng t?i ti?p t?c xay d?ng th? tr??ng ngày mai, v?i c?ng ngh? và th??ng hi?u l?n m?nh trong ngành ch?t k?t dính, ch?t b?t kín và l?p ph? ch?c n?ng.

Keo khóa ren

Khóa ch?t các c?m ren kh?i s? rung ??ng, ?n mòn và m? ren do l?c ma sát

Ch?t b?t kín

Ch?t b?t kín v?i c? ch? ?óng r?n nh? keo y?m khí trong ?i?u ki?n thi?u kh?ng khí, b?t kín các khe h? gi?a b? m?t kim lo?i sát nhau, ly t??ng cho các m?i n?i l?n trong ?i?u ki?n run l?c, thay ??i nhi?t ?? và áp su?t.

Keo dán c?u trúc

C?ng th?c keo dán c?i ti?n ?áp ?ng m?t lo?t các yêu c?u thi?t k?, l?p ráp c?ng nghi?p và s?a ch?a b?o trì. Bao g?m cho các m?i n?i yêu c?u ?? dính cao, các b? m?t v?t li?u khác nhau khó dán và ch?a ít thành ph?n ??c h?i.

Keo dán m?t bích

C?i thi?n kh? n?ng liên k?t gi?a các m?t bích kim lo?i và gio?ng ??m v?i keo dán m?t bích LOCTITE?

Keo ch?ng xoay

M?t d?ng keo y?m khí giúp ?i?n ??y các kho?ng h?, t?o thành các m?i liên k?t chính xác gi?a các chi ti?t.

Keo kh? nhanh

Dòng keo kh? nhanh LOCTITE? bao g?m nhi?u s?n ph?m v?i ?? nh?t khác nhau. Dán nhanh v?t li?u ch? trong vài giay, k? c? các v?t li?u khó dính nh? cao su, polystyrene, g?, kim lo?i và th?m chí là nh?a th? h? m?i nh?t.

Th? tr??ng c?ng nghi?p

LOCTITE? là s? l?a ch?n ?áng tin c?y cho các gi?i pháp keo, ch?t b?t kín và ch?t ph? hi?u su?t cao cho các phan khúc s?n xu?t toàn c?u. Các s?n ph?m c?a LOCTITE? ???c ?ng d?ng r?ng r?i th??ng ngày t? máy bay ??n ?? n?i th?t. Các chuyên gia c?a chúng t?i chú tr?ng ??n vi?c t?i ?u hóa các quy trình, gi?m chi phí b?ng cách phát tri?n các s?n ph?m c?i thi?n hi?u su?t vì chúng t?i th?u hi?u m?i thách th?c trên th? tr??ng mà khách hàng g?p ph?i.

? t? và v?n t?i N?i th?t và xay d?ng
Thi?t b? ?i?n t? S?n xu?t ch? t?o
Y t?, v? sinh và d??c ph?m Bao bì và gi?y
Ch? bi?n kim lo?i B?o trì và s?a ch?a c?ng nghi?p

Liên h? v?i chúng t?i

Vui lòng ?i?n vào m?u d??i ?ay và chúng t?i s? ph?n h?i nhanh chóng

Có l?i, xin vui lòng s?a chúng d??i ?ay
B?n mu?n yêu c?u gì?
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
L?i chào
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này là b?t bu?c
Tr??ng này kh?ng h?p l?
樱花动漫网-官网