Tesnenia sa pou?ívajú na utesnenie povrchu s cie?om zabráni? prieniku kvapalín alebo plynov. Priemyselné tesnenia od spolo?nosti Henkel sa vyu?ívajú v odvetviach dopravy, elektroniky, letectva a kozmonautiky, kovospracujúceho priemyslu, tovaru dlhodobej spotreby, údr?by, opráv a priemyslu obalovych materiálov.

Aplikácia tesnení

Priemyselné tesnenia od spolo?nosti Henkel sa vyu?ívajú v odvetviach dopravy, elektroniky, letectva a kozmonautiky, kovospracujúceho priemyslu, tovaru dlhodobej spotreby, údr?by, opráv a priemyslu obalovych materiálov.

Vyhody tesnení

Spolo?nos? Henkel sa v prvom rade sústre?uje na zachovanie a zlep?enie ú?innosti. Priemyselné tesnenia musia fungova? správne na prvy raz, ako aj pri ka?dom ?al?om pou?ití. Rychla fixácia a spo?ahlivy ú?inok pri aplikácii v prostredí, ktoré je vystavené ve?kému tlaku, patria medzi ?al?ie vyhody rie?ení spolo?nosti Henkel v oblasti priemyselnych tesnení. Ponúkame ?iroky sortiment tesnení na r?zne typy pou?itia:

Kontakt

Infolinka?Loctite:
0800 777 222

Na?li sme chyby, opravte ich ni??ie.
?oho sa tyka va?a po?iadavka
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Oslovenie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
樱花动漫网-官网