Zdravotníctvo

Jedine?né rie?enia v oblasti lepenia pre jedine?né po?iadavky v oblasti zdravotníckych produktov

Technici, odborníci a chemici z oblasti zdravotníctva, zdravotníckej elektroniky a podávania liekov v spolo?nosti Henkel si uvedomujú, ?e kon?truk?né rie?enie vá?ho produktu je vynimo?né, a preto musí by? vynimo?né aj rie?enie materiálov od spolo?nosti Henkel.

Technická odbornos? spolo?nosti Henkel, nízkorizikové partnerstvo, filozofia inovácií, globálna infra?truktúra v oblasti podpory a príbeh lídra medzi vyrobcami receptúr materiálov s vedúcim postavením na trhu sú zárukou toho, ?e vám pom??eme i pri ?al?om rozvoji dizajnu zdravotníckych pom?cok.

?o sa tyka zdravotníckych pások, poskytujeme cely sortiment tavnych lepidiel, lepidiel na báze vody, ako i rozpustnych akrylovych a UV akrylovych lepidiel, ktoré zais?ujú vynikajúcu pri?navos? a sú ?etrné k poko?ke. Zároveň zaru?ujú prichytenie k rozli?nym nosi?om, ktoré sa pou?ívajú v zdravotníckych aplikáciách, a dobrú priedu?nos?.

Spolo?nos? Henkel vie, ?e vo farmaceutickom priemysle sú kvalita a konzistentnos? k?ú?ové, a preto m??e uisti? vyvojárov dávkovacích systémov, predajcov liekov aj pacientov, ?e náplas? bude dr?a? a dávkovanie lieku prebehne v súlade s návrhom. Máme dostatok skúseností, zdrojov i odbornych zru?ností na to, aby sme vá?mu transdermálnemu projektu pomohli uspie?.

Odvetviu elektronickych zdravotníckych pom?cok zasa spolo?nos? Henkel ponúka vysokú spo?ahlivos?, overené montá?ne rie?enia, medzi ktoré patria napríklad elektricky vodivé atramenty a lepidlá, zálievky, vyplňova?e ?i spájkovacie a po?ahové materiály. Takéto rie?enia sa pou?ívajú pri montá?i kardiostimula?nych a neurostimula?nych zariadení, senzorov na detekciu vlhkosti a elektród ur?enych na EKG a TENS.

Odvetvie zdravotníckych pom?cok

Zlep?enie prístupu k zdravotnej starostlivosti, v???ie mo?nosti samostatného monitorovania pacienta a snaha vytvára? menej invazívne zariadenia a procedúry sú pre tradi?nú zdravotnícku elektroniku vyzvou. Ke??e náklady na tradi?nú zdravotnú starostlivos? rastú, inovátori v odvetví zdravotníckej elektroniky vyvíjajú nové rie?enia na vzdialenú diagnostiku a odosielanie správ v?eobecnému lekárovi. V?etky sú pritom navrhnuté tak, aby zais?ovali ú?innej?iu kontrolu nákladov, no zároveň poskytovali aj lep?iu starostlivos? o pacienta. V?aka materiálom s vysokou spo?ahlivos?ou a s receptúrou, ktorá je vyvinutá vyslovene s oh?adom na bezpe?nú aplikáciu v zdravotníctve, spolo?nos? Henkel u? desa?ro?ia dodáva rie?enia v podobe materiálov ur?enych pre elektroniku v celej ?kále zdravotníckych prístrojov – od biologickych senzorov cez implantovate?né mikroelektronické zariadenia a? po zlo?ité diagnostické prístroje.

Kontakt

Infolinka?Loctite:
0800 777 222

Na?li sme chyby, opravte ich ni??ie.
?oho sa tyka va?a po?iadavka
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Oslovenie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
樱花动漫网-官网