Na?e zna?ky

Prelomové rie?enia, ktoré vám pom??u nájs? lep?í sp?sob realizácie, a to bez oh?adu na vá? problém ?i snahu

Zna?ky Henkel divízie Lepidlá (Adhesive Technologies) sú k?ú?ovou sú?as?ou nespo?etnych priemyselnych a spotrebnych typov aplikácií. Spájame bezkonkuren?né inovácie v oblasti lepidiel, tesnení a povrchovych úprav s priemyselnym know-how, aby sme pre vás vyvinuli rie?enia ?ité na mieru.

Priemyselné zna?ky

Zna?ka LOCTITE? spolo?nosti Henkel je d?veryhodnou vo?bou v oblasti technickych vysokoú?innych lepidiel, tesnení a náterov.

Viac informácií

Zna?ka TEROSON? spolo?nosti Henkel je poprednou zna?kou v oblasti lepenia, tesnenia, povrchovych úprav a spevňovania automobilovych karosérií, opráv a údr?by vozidiel a priemyselnych zostáv.

Viac informácií

Zna?ka TECHNOMELT? spolo?nosti Henkel ponúka tavné lepidlá navrhnuté tak, aby ste pri vyrobnych postupoch a pou?ívaní hotovych produktov dosahovali ?o najlep?ie vysledky.

Viac informácií

BONDERITE? je popredná zna?ka v oblasti povrchovych technológií a procesnych rie?ení, ktorá vytvára konkuren?nú vyhodu na trhu priemyselnej vyroby.

Viac informácií

Zna?ka AQUENCE? spolo?nosti Henkel predstavuje inovatívne udr?ate?né lepidlá na báze vody.

Viac informácií

Novinky Henkel divízie Lepidlá (Adhesive Technologies)

Neustále h?adáme príle?itosti, ako roz?íri? na?e portfólio o nové priemyselné odvetvia a technológie. Nové zna?ky Henkel divízie Lepidlá (Adhesive Technologies):

Bergquist – svetovy líder v oblasti materiálov na riadené odvádzanie teploty so zameraním na vyvoj, navrhovanie a rozvoj tepelnych rie?ení pre ?pi?kové OEM a ODM produkty.

Darex Packaging?– ?pi?kové portfólio vysokovykonnych tesnení, náterov a technológií uzáverov pre globálny obalovy priemysel.

Novamelt?– komplexné portfólio ?pecializovanych tavnych lepidiel PSA a ?irokej ?kály rie?ení ?itych na mieru

Sonderhoff?– popredny vyrobca inovatívnych penovych plo?nych tesnení so ?irokymi odbornymi znalos?ami v oblasti vyvoja a vyroby dávkovacích zariadení na mieru.

Kontakt

Nena?li ste, ?o ste h?adali Po?iadajte o pomoc ná? tím.

樱花动漫网-官网