Medicina

Jedinstvena adhezivna re?enja za jedinstvene izazove u medicinskim proizvodima

In?enjeri, specijalisti i hemi?ari za isporuku medicinskih, medicinsko-elektronskih i farmaceutskih pomagala u Henkelu razumeju da je Va?e re?enje u pogledu dizajna proizvoda jedinstveno, te samim tim Henkelovo re?enje mora biti tako?e takvo.

Henkelova tehni?ka stru?nost, niskorizi?ni partnerski predlozi, filozofija inovacija, globalna infrastruktura za podr?ku i istorija vode?eg proizvo?a?a najzastupljenijih materijala na tr?i?tu obezbe?uju dalji napredak u dizajnu medicinskih pomagala.


Za medicinske trake, pru?amo ?itav spektar hotmelt lepkova, rastvorljivih akrila na bazi vode, kao i UV akrilnih lepaka koji nude izuzetnu mo? lepljenja i koji su ne?ni za ko?u, dobro prijanjaju na razli?ite nosa?e koji se koriste u medicini i imaju dobar nivo prozra?nosti.

Henkel zna da kvalitet i postojanost predstavljaju najzna?ajnije odlike u farmaceutskoj industriji. Stoga, dizajner sistema, prodavac lekova i pacijent mogu biti sigurni da ?e flaster dr?ati i da ?e lek biti isporu?en onakav kakav je i proizveden. Mi imamo iskustvo, resurse i stru?nost da obezbedi uspe?nost Va?eg transdermalnog projekta.

Za industriju medicinskih elektronskih pomagala, Henkel nudi veoma pouzdana, dokazana re?enja za sklopove, kao ?to su elektro-provodni?ka mastila i lepkovi, sredstva za enkapsulaciju i ispunjavanje donjeg sloja, vezivni i film materijali. Ta re?enja koriste se pri sklapanju kardiolo?kih i neurolo?kih ure?aja za stimulaciju, senzore za detekciju vlage, EKG i TENS elektrode.

Industrija medicinskih pomagala

Bolja dostupnost zdravstvenoj za?titi, vi?i nivo samostalnog pra?enja stanja pacijenata i pomaci u smeru manje invazivnih ure?aja i procedura predstavljaju izazov za tradicionalne medicinske elektronske aparate. Uz sve ve?e tro?kove tradicionalnog zdravstva, inovacije na polju medicinske elektronike razvijaju nova re?enja za daljinsko postavljanje dijagnoza i izve?taje lekara. Sve ovo je u slu?bi efikasnije kontrole tro?kova, istovremeno obezbe?uju?i bolju brigu za pacijente. Uz veoma pouzdane materijale proizvedene posebno za sigurnosnu primenu u medicini, Henkel ve? decenijama pru?a re?enja od elektri?nih materijala za ?irok spektar medicinskih pomagala, od biolo?kih senzora do mikroelektri?nih sklopova za implantaciju i napredne dijagnosti?ke opreme.

Kontaktirajte nas

Molimo popunite obrazac ispod i mi ?emo ubrzo odgovoriti.

Postoje neke gre?ke, molimo ispraviti ih ispod
Koji je Va? zahtev?
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Pozdrav
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je neodgovaraju?e
Ovo polje je obavezno.
樱花动漫网-官网