Uszczelniacze s? stosowane do uszczelniania powierzchni w celu zapobiegania wyciekom gazu lub cieczy. Nasze innowacyjne uszczelniacze przemys?owe zosta?y opracowane we wspó?pracy z ekspertami przemys?owymi i na podstawie analiz rzeczywistych ?rodowisk produkcyjnych. Nasze uszczelniacze zwi?kszaj? wydajno?? i obni?aj? koszty.

Zastosowania uszczelniaczy

Uszczelniacze przemys?owe od Henkla s? stosowane w bran?y transportowej, elektronicznej, lotniczej i kosmonautycznej, metalowej, do produkcji wyrobów trwa?ych, towarów konsumenckich, w bran?y naprawczej i utrzymania ruchu oraz opakowaniowej.

Zalety uszczelniaczy

Henkel koncentruje si? przede wszystkim na zwi?kszaniu wydajno?ci. Uszczelniacze przemys?owe musz? dzia?a? przy pierwszym u?yciu i za ka?dym razem Krótki czas ustalania i niezawodne dzia?anie w miejscach nara?onych na oddzia?ywanie wysokiego ci?nienia to jedynie przyk?adowe dodatkowe korzy?ci oferowane przez uszczelniacze przemys?owe firmy Henkel. Oferujemy szerok? gam? ró?nych uszczelniaczy do ró?norodnych zastosowań:

Skontaktuj si? z nami

Prosz??wype?ni??poni?szy?formularz, a?my?skontaktujemy?si??z Państwem?
najszybciej?jak?to?tylko?mo?liwe. Aby?uzyska??natychmiastow??pomoc?techniczn??prosz??o?kontakt?pod?nast?puj?cym?numerem?telefonu:
801 111 222

Popraw b??dy poni?ej
Co chcia?by? zamówi??
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Zwrot grzeczno?ciowy
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest niewa?ne
To pole jest wymagane
樱花动漫网-官网