Medicina

Jedinstvena rje?enja za jedinstvene izazove medicinskih proizvoda

Henkelovi in?enjeri, stru?njaci i kemi?ari zadu?eni za primjenu medicinskih elektroni?kih proizvoda i lijekova svjesni su toga da je dizajn va?eg proizvoda jedinstven te da takav mora biti i va? materijal iz Henkela.

Henkelova tehni?ka stru?nost, niskorizi?no partnerstvo, na?elo inovativnosti, globalna infrastruktura podr?ke i ugled glavnog proizvo?a?a vode?ih materijala na tr?i?tu osiguravaju daljnji napredak u dizajnu medicinskih proizvoda.

Pru?amo vam cjelovit asortiman termotaljivih solventnih akrila na bazi vode za medicinske trake, kao i UV akrilna ljepila koja pru?aju izvrsno prianjanje, a pritom su nje?na za ko?u, sidri?ta za razli?ite nosa?e koji se upotrebljavaju u medicinskim primjenama i dobru prozra?nost.

U Henkelu je dobro poznato da su kvaliteta i dosljednost iznimno va?ne u farmaceutskoj industriji, ulijevaju?i povjerenje u osobe koje razvijaju sustave za primjenu, osobe koje stavljaju lijek na tr?i?te i pacijenta na kojeg se flaster lijepi te unose?i lijek kako je to predvi?eno. Imamo iskustvo, sredstva i stru?nost da bi va?a primjena za unos preko ko?e bila uspje?na.

Za industriju medicinskih elektroni?kih ure?aja Henkel pru?a visoku pouzdanost, dokazana rje?enja za sklapanje, npr. elektri?ki vodljivih tinti i lijepila, enkapsulacije, popuna, lemljenja i materijala u slojevima. Ta rje?enja primjenjuju se u sklapanju ure?aja za kardiolo?ku i neurolo?ku stimulaciju, senzorima za detekciju vlage, elektrodama za EKG i TENS.

Industrija medicinskih proizvoda

Pobolj?ani pristup zdravstvenoj skrbi, vi?e pacijentova samopra?enja i pomak prema manje intenzivnim ure?ajima i postupcima stavljaju novi izazov pred tradicionalne medicinske elektroni?ke ure?aje. Uz pove?ane tro?kove tradicionalne zdravstvene skrbi, inovatori na podru?ju medicinske elektronike razvijaju nova rje?enja za daljinsku dijagnostiku i izvje?tavanje lije?nika: redom su razvijena za u?inkovitije upravljanje tro?kovima dok se istovremeno pru?a bolja skrb o pacijentima. Uz visokopouzdane materijale formulirane posebno za sigurnosne medicinske primjene, Henkel ve? desetlje?ima isporu?uje rje?enja za elektroni?ke materijale za ?irok raspon medicinskih ure?aja: od biolo?kih senzora do mikroelektroni?kih sklopova koji se mogu implantirati do napredne dijagnosti?ke opreme.

Obratite nam se

Molimo vas da ispunite obrazac ispod i kontaktirat ?emo vas uskoro. Ukoliko trebate trenutnu pomo?, nazovite nas na sljede?i telefonski broj:

Unesene su neke pogre?ke; ispravite ih u nastavku
?to biste htjeli zatra?iti?
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Pozdrav
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Ovo polje nije va?e?e
Obavezno ispuniti ovo polje
樱花动漫网-官网