Těsnicí p?ípravky se pou?ívají k utěsňování spoj?, aby se zamezilo pr?chodu kapaliny nebo plynu. Na?e inovativní pr?myslové těsnicí p?ípravky jsou vysledkem konzultací s?pr?myslovymi odborníky a analyzy skute?nych vyrobních prost?edí. Na?e těsnicí p?ípravky zvy?ují produktivitu a ?et?í peníze.

Pou?ití těsnicích p?ípravk?

Pr?myslové těsnicí p?ípravky od spole?nosti Henkel slou?í v?odvětvích dopravy, elektroniky, letectví a kosmonautiky, zpracování kov?, trvanlivého zbo?í. údr?by a oprav a obalové techniky.

Vyhody těsnicích p?ípravk?

Hlavním cílem spole?nosti Henkel je zachování nebo zlep?ení efektivity. Pr?myslové těsnicí prost?edky musí fungovat správně napoprvé a pak poka?dé. Rychlé ?asy fixace a spolehlivost p?i pou?ití s?vysokym tlakem jsou jen některymi z?dal?ích vyhod pr?myslovych těsnicích prost?edk? Henkel. Nabízíme celou ?adu těsnicích prost?edk? pro r?zná pou?ití:

Kontaktujte nás

Vyplňte?prosím?ní?e?uvedeny?formulá?, a?my?Vás?budeme?obratem?kontaktovat. Pro?okam?itou?technickou?radu?neváhejte?zavolat?na?na?i?technickou?infolinku:?
+420 220 101 222

Jsou zde nějaké chyby, opravte je prosím ní?e.
Jaké máte po?adavky?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Pozdrav
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
樱花动漫网-官网