Zdravotnictví

Jedine?ná lepidla pro jedine?né problémy ve zdravotnictví

Technici, specialisté a chemici spole?nosti Henkel zabyvající se zdravotnictvím si uvědomují, ?e va?e lepidlo musí byt stejně unikátní jako va?e vyrobky.

Technické znalosti spole?nosti Henkel, nabídka partnerství s nízkymi riziky, inova?ní filozofie, infrastruktura pro globální podporu a historie p?edního vyrobce ?pi?kovych materiál? na trhu umo?ňují budoucí rozvoj v návrhu léka?skych p?ístroj?.

Pro zdravotnické pásky vám dodáme kompletní sortiment tavnych lepidel, lepidel na vodní i rozpou?tědlové bázi, akrylovych i UV akrylovych lepidel s?vynikající p?ilnavostí, je? jsou sou?asně ?etrná k poko?ce, s mo?ností upevnění k r?znym nosi??m pou?ívanym ve zdravotnické praxi a s dobrou prody?ností.

Spole?nost Henkel si uvědomuje, ?e kvalita a konzistence mají ve farmaceutickém odvětví nejvy??í vyznam, a ru?í za adhezi a správnou funkci svych lepidel. Disponujeme zku?enostmi, prost?edky a odbornymi znalostmi, aby měl vá? transdermální projekt úspěch.

Pro odvětví léka?skych elektronickych p?ístroj? spole?nost Henkel nabízí vysokou spolehlivost, prově?ená spojovací ?e?ení, jako jsou elektricky vodivé inkousty a lepidla, zapouzd?ení, vyplně, pájecí a potahové materiály. Tato ?e?ení se pou?ívají v?sestavách kardio a neurostimula?ních za?ízení. ?idlech vlhkosti a elektrodách EKG a TENS.

Odvětví zdravotnickych za?ízení

Zlep?ená dostupnost zdravotní pé?e, ?ir?í mo?nosti pro sebe-monitorování pacient? a rozvoj méně invazivních za?ízení a procedur jsou vyzvou pro tradi?ní zdravotnickou elektroniku. Kv?li zvy?ujícím se cenám tradi?ní zdravotní pé?e vyvíjí inováto?i v?oblasti zdravotnické elektroniky nová ?e?ení pro vzdálenou diagnostiku a podávání zpráv léka??m, to v?e s?cílem efektivněj?í regulace náklad? a sou?asného poskytování lep?í zdravotní pé?e. Se svymi vysoce spolehlivymi materiály, vyráběnymi speciálně pro bezpe?né pou?ití ve zdravotnictví, spole?nost Henkel ji? po desetiletí poskytuje ?e?ení v oblasti elektronickych materiál? pro celou ?adu zdravotnickych za?ízení od biologickych senzor? p?es implantovatelné mikroelektronické sestavy a? po pokro?ilá diagnostická za?ízení.

Kontaktujte nás

Vyplňte?prosím?ní?e?uvedeny?formulá?, a?my?Vás?budeme?obratem?kontaktovat. Pro?okam?itou?technickou?radu?neváhejte?zavolat?na?na?i?technickou?infolinku:?
+420 220 101 222

Jsou zde nějaké chyby, opravte je prosím ní?e.
Jaké máte po?adavky?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Pozdrav
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
樱花动漫网-官网